Terms of Use

Voorwaarden
Op de dienstverlening van Zanger MIKE zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Auteursrechtvermelding
Tenzij anderszins aangegeven is alle content op de websites van Zanger MIKE eigendom van Zanger MIKE. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verzonden of gekopieerd in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zanger MIKE. Informatie die vrijelijk beschikbaar wordt gesteld, kunt u wel downloaden.

Disclaimer
In de documenten die op deze website staan, kunnen hypertextlinks of pointers zijn opgenomen naar informatie die door andere publiek- of privaatrechtelijke organisaties is opgesteld of door deze organisaties wordt onderhouden. Deze links en pointers zijn toegevoegd voor het gemak van de bezoekers van onze site. Zanger MIKE garandeert niet dat de gelinkte informatie correct, relevant, actueel of volledig is. Het opnemen van links of pointers naar andere websites dan de websites van Zanger MIKE betekent niet dat wij die sites en de informatie op die sites belangrijk vinden. Ook betekent dit niet dat wij meningen die op die sites worden geuit, delen of commerciële producten of diensten die daarop worden aangeboden, aanprijzen, aanbevelen of prefereren of dat wij achter de organisaties staan door wie deze sites worden gesponsord, door middel van een handelsnaam, handelsmerk, producten of anderszins.

Een verwijzing op de websites van Zanger MIKE naar specifieke commerciële producten, processen of diensten of het gebruik van een handelsnaam of bedrijfsnaam is bedoeld ter informatie en voor het gemak van de bezoekers van onze sites en betreft geen aanbeveling, onderschrijving of voorkeur van Zanger MIKE. De standpunten en meningen van schrijvers op onze sites vertegenwoordigen niet per se het standpunt of de mening van Zanger MIKE en mogen ook niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden of om producten aan te prijzen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Zanger MIKE doet geen uitspraken of toezeggingen en verleent geen garanties ten aanzien van de juistheid, de volledigheid of de toereikendheid van de inhoud van deze website en wijst alle aansprakelijkheid voor fouten en omissies daarin uitdrukkelijk van de hand.

Zanger MIKE en haar werknemers en leveranciers verlenen geen enkele stilzwijgende, uitdrukkelijke of wettelijke garanties met betrekking tot de inhoud van de websites van Zanger MIKE, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden, eigendomsgaranties en garanties ten aanzien van courantheid en geschiktheid voor een bepaald doel ter zake van de content die op de websites van Zanger MIKE en op andere gelinkte internetbronnen beschikbaar wordt gesteld. Voorts aanvaardt Zanger MIKE geen enkele juridische aansprakelijkheid voor directe, indirecte of overige schade van welke aard dan ook met betrekking tot de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie, producten of processen die op de website staan vermeld, dan wel ten aanzien van het niet optreden van computervirussen. Zanger MIKE garandeert niet dat het gebruik van bedoelde informatie, producten of processen geen inbreuk oplevert op de rechten van particulieren.